Výročná správa 2020

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 24. február 2021 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2021
Prečítané: 408x
Vytlačiť

Na začiatku nového roka Vám prinášame prehľad aktivít nášho občianskeho združenia, Rytierskeho rádu sv. Gorazda za uplynulý rok 2020. Ako veľmi bol tento rok náročný, pociťujeme a budeme pociťovať zrejme i nový rok 2021.

Ako uvádzame v našich výročných správach každý rok - v Stanovách nášho občianskeho združenia Rytierskeho rádu sv. Gorazda je napísané, že medzi ciele našej činnosti patrí: kultúrno-duchovná činnosť, vlastenectvo, informačná, vzdelávacia, publikačná a vydavateľská činnosť, občiansko-spoločenská činnosť, charita - sociálna služba, zdravotnícka, humanitárna, opatrovnícka, poradenstvo; voľnočasové aktivity, detská a mládežnícka činnosť, výchova k manželstvu a rodine, organizovanie stretnutí, školení, seminárov, konferencií, výstav a iných aktivít, združovanie sa s inými i medzinárodnými zoskupeniami podobného charakteru.

 

Cieľovými skupinami sú ľudia z radov sociálne a materiálne slabších rodín, komunít a jednotlivcov; ďalej skupiny i jednotlivci z radov detí, ich rodičov, príbuzných i priateľov; tí, ktorí chcú využiť efektívne svoj voľný čas v rámci nami organizovaných výchovno-vzdelávacích aktivít; tí, ktorí potrebujú riešiť svoju ťažkú životnú situáciu v oblasti existenčnej i existenciálnej a samozrejme i pomáhajúci dobrovoľníci z radov stredoškolákov, vysokoškolákov, dospelých i starších, ktorým v rámci aktivít venujeme pozornosť v ich ďalšom osobnostnom rozvoji.

Počas celého roka 2020 sme spolupracovali so Starokatolíckou cirkvou na Slovensku, s rôznymi charitatívnymi a výchovno-vzdelávacími organizáciami ako napr. Úsmev ako dar, Slniečko, Pokoj a zdravie, n.o., ďalej so základnými i strednými školami v Nitre a jej okolí, obecnými úradmi, pomáhajúcimi jednotlivcami a mnohými ďalšími.

Nakoľko už takmer rok žijeme v dobe, kedy nás okrem sociálnej izolácie, nežiaducich sociálnych a zdravotných vplyvov ohrozujú aj iné existenčné a existenciálne útoky, pomáhali sme našim klientom i v rámci sociálneho poradenstva. Súčasťou tejto pomoci bolo i je šitie rúšok pre všetkých, ktorí ich mali a majú nedostatok a nemajú možnosť si ich zaopatriť.

Na školách v Nitrianskom kraji sme prezentovali program Sloboda a(lebo) zodpovednosť. Tento náš program je charakteristický svojím dôrazom na výchovu k zdravej rodine. Zaoberá sa komplexným pohľadom na naše slobodné rozhodnutia, ktoré realizujeme už od narodenia. Jeho hlavnou myšlienkou je, že sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Náš lektor poukazuje na to, aké dôsledky má naše rozhodovanie na náš ďalší život. Spolu s poslucháčmi riešime predovšetkým vzťah medzi deťmi, súrodencami, rodičmi a deťmi, ľuďmi v spoločnosti, partnermi a manželmi. Medzi nosné témy patria otázky: Čo je to šťastie? Ako vyzerá rodina? Aké riziká prináša predčasný sexuálny život, drogy,...? Ako nasmerovať naše životy, aby sme boli všetci šťastnejší a svet lepší?

Prednášky sa konali na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre, na Strednej odbornej škole v Nitre a na Golianovom gymnáziu v Nitre. Na každej škole sa uskutočnili asi 4 prednášky podľa veľkosti školy, teda spolu asi 15 prednášok. Kvôli nepriaznivej situácii vzhľadom na zatvorenie škôl a prechod na dištančné štúdium sme museli realizáciu tohto projektu vo februári prerušiť.

Zorganizovali sme niekoľko zbierok šatstva, obuvi a inej materiálnej pomoci, ktoré potom putovali ľuďom v núdzi v rámci celého Slovenska. Počet obdarovaných sa pohyboval okolo 100 rodín a jednotlivcov.

Ako jednu z tradičných aktivít sme i tento rok zrealizovali projekt Vianočné pečenie pre rodiny a jednotlivcov v núdzi. Projekt sa uskutočňuje vďaka spolupráci so Starokatolíckou cirkvou na Slovensku, nezištnými darcami z firmy NRSYS a ochotným a šikovným rukám gazdiniek z radov dobrovoľníkov. Obdarovaných rodín a jednotlivcov v rámci tohto projektu bolo približne 40, pričom rodinám boli odovzdané dary v celkovej hodnote približne 400,- Eur. Dobrovoľníkov, ktorí sa na projekte podieľali, či už v rámci pečenia, vytipovania rodín a samotnej distribúcie, bolo cca 10.

V rámci voľnočasových a výchovno-vzdelávacích aktivít sme sa venovali deťom:

v dramatickom krúžku – deti sa v rámci natáčanie filmu o sv. Gorazdovi vložili do role hercov, ktorí na historickom pozadí stvárňovali skutočné postavy slovenskej histórie. Posolstvo tejto práce spočívalo v odovzdávaní rytierskych čností deťom, v uvedomení si väzieb platných v zdravej spoločnosti a uvedomenia si našej histórie;

v oblasti tvorivých aktivít – deti si prehlbovali svoje zručnosti vo výtvarnej a umeleckej oblasti, kedy pomocou rôznych výtvarných techník zviditeľnili svoje originálne predstavy a nápady. Okrem maľby a kresby sa oboznámili i s tradičnými remeslami ako je napr. šitie, keramika atď. Svoje diela potom deti väčšinou darovali svojim rodičom pri príležitostiach sviatkov a pod.;

vo výchove k rytierstvu – deti si formou počiatočnej prípravy na natočenie filmu o sv. Gorazdovi i na základe vzdelávania v oblasti dejepisu vyučovaného netradičnou a hravou formou v rámci projektu Od praveku do budúcnosti osvojovali a hlavne prehlbovali morálne hodnoty, ktoré z každého človeka môžu spraviť dobrého člena dobrej spoločnosti a zamýšľali sa nad mnohými spoločenskými problémami, ktoré sa týkajú aj ich samotných. Preto je veľmi dôležité ujasniť si postoje a vzájomne sa podporiť v správnom konaní – niekedy i napriek všetkým negatívnym vplyvom okolia;

v oblasti ochrany prírody – deti zasadili viacero stromov, viedli sme rozhovory o ochrane a zveľaďovaní prírody a životného prostredia;

v oblasti podpory rodinných a medzigeneračných vzťahov – venovali sme sa deťom, mládeži a ich blízkym v rámci výchovno-vzdelávacích a poradenských aktivít a podporovali sme rodinné väzby v rámci diskusií.

Žiaľ cezročné výchovno-vzdelávacie aktivity sme museli s prestávkami prerušovať, nakoľko epidemiologická situácia nedovolila osobné stretávanie. Kde je však vôľa, tam sa cesta vždy nájde – my sme sa rozhodli prejsť na online aktivity. Veľmi oceňujeme aktivitu nielen detí, ale i rodičov, ktorí sa napriek vysokej náročnosti na čas a energiu, hoci potrebný materiál od nás dostávali, úžasne zorientovali v novej situácii. Klobúk dole a veľká vďaka.

Počas letných prázdnin sme zrealizovali letné aktivity pod názvom Nezabudni si pas! – zoznámili sa s rôznymi krajinami sveta, ich kultúrou, prírodou a charakteristickými znakmi Zahrali si rôzne tematicky ladené pohybové hry a navštívili sme Haluzickú tiesňavu. Prvého turnusu sa zúčastnilo 43 detí. Pri práci s deťmi pomáhalo 11 dobrovoľníkov z radov stredoškolákov a dospelých.

Druhé naše stretnutie bolo zamerané na získanie komunikačných zručností, uvedomenie si morálnych hodnôt a rozvoju osobnosti i vlastnej skupiny svojich priateľov, teda spoločnosti – Príbeh námorníka. Zorganizovali sme výlet do Atlantiscentra v Leviciach. Deti okrem zábavy získali nové priateľstvá, naučili sa veľa nového i zo sveta a v konečnom dôsledku i o mravných a morálnych zásadách zdravého a čistého životného štýlu. Tohto turnusu sa zúčastnilo 42 detí. Pri práci s deťmi pomáhalo 11 dobrovoľníkov z radov stredoškolákov a dospelých.

Prvý krát sme zorganizovali trojdňovú aktivitu pre násťročných s názvom „Mami, ukľudni sa". Mnohí dospievajúci si o rodičoch myslia, akí sú nemožní, ničomu nerozumejú a sú sto rokov za opicami. Možno pochádzajú ešte z čias dinosaurov? U nás mali títo mladí ľudia možnosť „postaviť sa na vlastné nohy" so všetkou zodpovednosťou, ktorá k životu patrí – od nákupov, cez upratovanie po sebe a prípravu jedál. Zároveň sme im vytvorili priestor na rozhovory pod vedením lektora i v kruhu svojich priateľov zamerané na rozvoj osobnosti, uvedomenia si vlastnej hodnoty, hodnoty rovesníkov, rodičov a ostatných dospelých apod. Na trojdňovú aktivitu prišlo 16 detí. V rámci aktivít sme usporiadali výlet na Dražovský kostolík, takže sme podporili aj ich zdravý životný štýl, sústredenie sa na históriu, medziľudské vzťahy v rámci vzájomnej pomoci i rozhýbanie tela. Pracovali s nimi traja dobrovoľníci.

Okrem spomínaných aktivít sme pre najmenších a ich blízkych pri dodržaní hygienických opatrení zorganizovali podujatia k príležitosti Dňa Matiek, Dňa otcov, Dňa detí, maškarný ples, Mikulášsku besiedku, vianočné tvorenie a pod. Na týchto akciách sa zúčastnilo približne 30 – 35 detí a 30 dospelých.

Ďalej sme pracovali i na poli každoročne sa opakujúcich a dlhodobých spoločensko- a duchovno-kultúrnych podujatí zameraných na všetky vekové skupiny – v rámci podujatia Gorazdov deň a samostatne pre deti Hľadanie Gorazdovho pokladu.

Pri všetkých našich aktivitách s deťmi, mládežou i dospelými kladieme dôraz na vyváženie duchovnej, psychickej i telesnej stránky (športové aktivity) osobnosti jednotlivca, pričom sú podporované zdravé, priateľské a čestné vzťahy medzi účastníkmi, ktoré si neskôr môžu preniesť i do svojho bežného každodenného života.

Jednotlivé krúžky a aktivity spojené s napĺňaním cieľov nášho občianskeho združenia viedli dobrovoľníci z radov študentov stredných a vysokých škôl, členovia a dobrovoľníci Rytierskeho rádu sv. Gorazda, ktorým patrí vďaka za ich čas a energiu, ktorú vložili do výchovy a vzdelávania detí a ostatných aktivít Rytierskeho rádu sv. Gorazda.

Prostriedky nevyčerpané roku 2020 budú použité v súlade so stanovami a poslaním RRSG v nasledujúcom období.

Na záver - veríme, že spoločne dokážeme seba samých, naše okolie a v konečnom dôsledku i celý svet postupne zmeniť na miesto, kde bude vládnuť pravé šťastie a pokoj.

Preto pokračujme spoločne v našej práci!

http://slovenski-katolici.sk/