Deň zmŕtvychvstania

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 04. apríl 2021 Napísal: Mgr. Mária Pauková Kategória: Ročník 2021
Prečítané: 396x
Vytlačiť

A zas prichádza nový deň – deň zmŕtvychvstania. Veríme, že Ježiš svojou smrťou smrť porazil. Svojou láskou spojenou s Božím srdcom – Boh ako prvé ja v Ježišovi a Ježiš ako druhé ja Boha – dosiahol vykúpenie duchovného tela človeka. Z Biblie je jasné, že vzkriesený Ježiš už nebol človekom, ktorého je možné vidieť fyzickým zrakom. Veď Ježiš prekračoval čas a priestor. Zjavil sa učeníkom za zatvorenými dverami. Dlhý kus cesty išiel s učeníkmi, ktorí ho však nespoznali, až neskôr, ked sa im dal poznať a potom im náhle zmizol z očí.
Sila zmŕtvychvstania nespočíva v oživení Ježišovho fyzického tela. Je to sila Lásky a Božieho Slova, ktoré nás skrze Mesiáša privádzajú k pravému životu – otvárajú nám brány do Božieho kráľovstva a k naplneniu Božieho sna z počiatku dejín. Svojím rozhodnutím prijať Satana do svojho srdca duchovne zomierame (lebo kto bude jesť zo stromu poznania dobra a zla, istotne zomrie – oddelí sa tak totiž od Boha a života v Božom náručí). Ale prijímaním Božieho Slova skrze Mesiáša získavame nový život a môžeme tak byť vzkriesení a opäť žiť fyzicky i duchovne pravým životom.


Evanjelium podľa Lukáša − Lk 24, 13-35
V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?" Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?" On im povedal: „A čo?" Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli."
On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?" A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.
Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!"
Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?"
A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi." Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.