Staršie ročníky

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 23. február 2018 Napísal: Mgr. Mária Pauková
Dátum uverejnenia Prečítané: 1116x
Vytlačiť

Po roku opäť prišiel čas rekapitulácií a my by sme Vám radi ponúkli prehľad aktivít nášho občianskeho združenia, Rytierskeho rádu sv. Gorazda.

Roku 2017 sme sa ako už tradične venovali starostlivosti o druhých v oblasti humanitárnej, sociálno- a duchovno-poradenskej, výchovno-vzdelávacej i voľnočasovej pomoci. Cieľovými skupinami boli i ľudia zo skupiny sociálne a materiálne slabších rodín, komunít a jednotlivcov; skupiny i jednotlivci z radov detí, ich rodičov, príbuzných; tí, ktorí chceli využiť efektívne svoj voľný čas i takí, ktorí potrebovali riešiť svoju ťažkú životnú situáciu.

Zorganizovali sme niekoľko zbierok šatstva, obuvi a iných materiálnych vecí, ktoré potom putovali ľuďom v núdzi.

Na školách v Nitrianskom kraji sme prezentovali program Sloboda a(lebo) zodpovednosť. Tento náš program je charakteristický svojím dôrazom na výchovu k zdravej rodine. Zaoberá sa komplexným pohľadom na naše slobodné rozhodnutia, ktoré realizujeme už od narodenia. Jeho hlavnou myšlienkou je, že sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Náš lektor poukazuje na to, aké dôsledky má naše rozhodovanie na náš ďalší život. Spolu s poslucháčmi riešime predovšetkým vzťah medzi deťmi, súrodencami, rodičmi a deťmi, ľuďmi v spoločnosti, partnermi a manželmi. Medzi nosné témy patria otázky: Čo je to šťastie? Ako vyzerá rodina? Aké riziká prináša predčasný sexuálny život, drogy,...? Ako nasmerovať naše životy, aby sme boli všetci šťastnejší a svet lepší?

V rámci voľnočasových a výchovno-vzdelávacích aktivít sme sa venovali deťom:

vo výučbe hry na hudobné nástroje a spev – deti získavali základy hry na hudobné nástroje - klasické i tie menej tradičné ako napr. dažďové palice, okaríny či panove flauty - a cibrili si svoj hlas a hudobný sluch s ich pomocou – a to nielen v našich priestoroch, ale i na základnej škole v Nitre;

v dramatickom krúžku – deti sa pripravovali nácvikom rôznych scénok, piesní a básní na vystúpenia, ktoré absolvovali počas vianočných sviatkov v domove dôchodcov v Nitrianskej Strede, pri príležitosti Noci kostolov v našom areáli, pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Nitrianskej Strede v domove dôchodcov Pokoj a zdravie n.o.. Témy vystúpení boli niekedy humorne ladené, ale i vážne, nakoľko ich posolstvo spočívalo v odovzdávaní rytierskych čností nielen samotným deťom, ale i ich obecenstvu a v uvedomení si väzieb platných v zdravej spoločnosti;

v oblasti tvorivých aktivít – deti si prehlbovali svoje zručnosti vo výtvarnej a umeleckej oblasti, kedy pomocou rôznych výtvarných techník zviditeľnili svoje originálne predstavy a nápady. Okrem maľby sa oboznámili sa i s tradičnými remeslami ako je napr. šitie, drotárstvo, keramika atď. Svoje diela potom deti väčšinou darovali svojim rodičom pri príležitostiach sviatkov a pod. Ostatné detské výtvarné práce boli prezentované na výstave pri príležitosti kulúrno-spoločenského podujatia Gorazdovho dňa, Noci kostolov a Dní zdravia;

vo výchove k rytierstvu – deti si formou krátkych bábkových predstavení, príbehov no i chemických pokusov osvojovali a hlavne prehlbovali morálne hodnoty, ktoré z každého človeka môžu spraviť čestného rytiera, kontesu a dobrého člena dobrej spoločnosti;

v oblasti ochrany prírody – deti zasadili viacero stromov, viedli sme s nimi rozhovory o ochrane a zveľaďovaní prírody a životného prostredia;

v oblasti podpory rodinných a medzigeneračných vzťahov – spoločne sme organizovali výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity a výlety do okolia pre deti, ich rodinných príslušníkov a starších spoluobčanov, čím sme vytvárali priestor pre vznikanie nových sociálnych väzieb, možnosti vzájomnej pomoci a starostlivosti. Príkladom je spolupráca na projekte Noc kostolov a Dni zdravia podporované Mestom Nitra, či návšteva Levického hradu a múzea či Atlantiscenter v Leviciach a iné.

Pri všetkých našich aktivitách s deťmi, mládežou i dospelými kladieme dôraz na vyváženie duchovnej, psychickej i telesnej stránky (športové aktivity) osobnosti jednotlivca, pričom sú podporované zdravé, priateľské a čestné vzťahy medzi účastníkmi, ktoré si neskôr môžu preniesť i do svojho bežného každodenného života.

Počas letných prázdnin sme zrealizovali letné aktivity pod názvom Tvár sveta – S deťmi sme precestovali celý svet, spoznali vzdialené rodiny vo vzdialených krajinách, ich tradície, legendy ich národov a veľa zaujímavého, čo sa v škole neučí. Zahrali si rôzne tematicky ladené pohybové hry a navštívili sme Tekovské múzeum v Leviciach, kde sú s touto témou prepojené všetky kognitívne hry a zábavky. Druhé naše stretnutie bolo zamerané na tradície na Slovensku a jeho názov bol Natočme si vlastný film o Jánošíkovi. V týchto dňoch sme vytvorili vlastný scenár, kostýmy, kulisy, zahrali sme sa na hercov a vytvorili vlastný film o slovenskej legende – Jánošíkovi. Tento sme si premietli na záverečnom odovzdávaní „Oscarov". Zorganizovali sme výlet do Energolandu Mochovce, kde sme spoznali rozdiel medzi dnešnou a Jánošíkovskou dobou po vonkajšej stránke. Deti okrem zábavy získali nové priateľstvá, naučili sa veľa nového z oblasti prírodovedy, kultúry a histórie a v konečnom dôsledku i o mravných a morálnych zásadách zdravého a čistého životného štýlu.

Okrem spomínaných aktivít sme pre najmenších a ich blízkych zorganizovali podujatia k príležitosti Dňa Matiek, Dňa otcov, Dňa detí, maškarný ples, Mikulášsku besiedku, veľkonočných sviatkov a pod.

V roku 2017 sa nám podarilo získať grant od Mesta Nitry, v rámci ktorého sme sa zapojili do projektu Dni zdravia. Naše podujatie nieslo názov Harmónia a bol zameraný na psychické, fyzické a duchovné zdravie človeka pomocou prednášok a arteterapie a muzikoterapie. Komplex týchto troch zložiek je dôležitý pre správne fungovanie a rozvoj človeka, ktorý chce žiť plnohodnotným životom.

Ďalej sme pracovali i na poli každoročne sa opakujúcich a dlhodobých spoločensko- a duchovno-kultúrnych podujatí zameraných na všetky vekové skupiny – v rámci podujatia Gorazdov deň a samostatne pre deti Hľadanie Gorazdovho pokladu.

Činnosti RRSG zabezpečujú dobrovoľníci z radov študentov stredných a vysokých škôl, členovia a dobrovoľníci Rytierskeho rádu sv. Gorazda, ktorým patrí vďaka za ich čas a energiu, ktorú vložili do výchovy a vzdelávania detí.. Prostriedky nevyčerpané roku 2017 budú použité v súlade so stanovami a poslaním RRSG v nasledujúcom období.

Na záver by sme Vám chceli úprimne poďakovať za Vašu podporu – finančnú, materiálnu i personálnu, s ktorou sme sa mohli naplno pustiť do hore uvedených aktivít a vďaka ktorej môžeme svoje aktivity neustále rozširovať a zdokonaľovať.

Chceme Vás zároveň poprosiť o podporu i pre tento rok – rok 2018. Veríme, že spoločne dokážeme naše okolie a v konečnom dôsledku i celý svet postupne zmeniť na miesto, kde bude vládnuť pravé šťastie a radosť. Preto pokračujme spoločne v našej práci!

Ďakujeme!

Tlačivá nájdete na stránke http://slovenski-katolici.sk/

Ostatná aktualizácia: piatok, 23. február 2018, 11:51
You are here:   HomeStaršie ročníkySKNRočník 2018Prehľad aktivít roku 2017 a prosba o Vašu podporu vo forme poukázania 2% z dane