Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 
Uverejnené: 04. marec 2013 Napísal: Administrator
Dátum uverejnenia Prečítané: 12324x
Vytlačiť

V Y H L Á S E N I E 

o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti  

 

Rok :    

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

 

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 

 

 

Priezvisko a titul 

 

01

 

 

Meno                                                                 Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 

02

 

 

 03                      

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

 

trvalého pobytu alebo

pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval

 

 

 

 

 

Ulica a číslo 

 

04

 

 

PSČ                                                              Názov obce 

 

05

 

 

06

 

 

Štát 

 

07

 

 

Číslo telefónu

 

08

 

 

 

 

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane  

 

09

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane

 

10 

Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura) 

 

 

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

 

Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

 

Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

 

 

 

Dátum zaplatenia dane  

 

11

 

 

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

 

 

 

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 

 

 

 

Obchodné meno alebo názov  

 

12

Rytiersky rád sv. Gorazda

 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                 

 

13

Nitra, 949 01, Chrenovská 15

 

Právna forma                                                                    Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) 

 

14

Občianske združenie

 

15 

4

2

2

0

2

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

 

 

 

 

 

V................................................ dňa...................................      .......................................................                                             

                                                                                                  Podpis daňovníka

  

 

Ostatná aktualizácia: utorok, 17. september 2019, 09:24
You are here:   HomeStaršie ročníkyRočník 20122 % Vyhlásenie Rytiersky rád sv. Gorazda